A new safe lane-change trajectory model and collision avoidance control method for automatic driving vehicles

Tao Peng, Lili Su, Ronghui Zhang, Zhiwei Guan, Honglin Zhao, Zhijun Qiu, Changfu Zong, Hongguo Xu. A new safe lane-change trajectory model and collision avoidance control method for automatic driving vehicles. Expert Syst. Appl., 141, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.