Active Transfer Learning

Zhihao Peng, Wei Zhang 0005, Na Han, Xiaozhao Fang, Peipei Kang, Luyao Teng. Active Transfer Learning. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn., 30(4):1022-1036, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.