MENDA: a comprehensive curated resource of metabolic characterization in depression

JunCai Pu, Yue Yu, Yiyun Liu, Lu Tian, Siwen Gui, Xiaogang Zhong, Chu Fan, Shaohua Xu, Xuemian Song, Lanxiang Liu, Lining Yang, Peng Zheng, Jianjun Chen, Ke Cheng, Chanjuan Zhou, Haiyang Wang, Peng Xie. MENDA: a comprehensive curated resource of metabolic characterization in depression. Briefings in Bioinformatics, 21(4):1455-1464, 2020. [doi]

Authors

JunCai Pu

This author has not been identified. Look up 'JunCai Pu' in Google

Yue Yu

This author has not been identified. Look up 'Yue Yu' in Google

Yiyun Liu

This author has not been identified. Look up 'Yiyun Liu' in Google

Lu Tian

This author has not been identified. Look up 'Lu Tian' in Google

Siwen Gui

This author has not been identified. Look up 'Siwen Gui' in Google

Xiaogang Zhong

This author has not been identified. Look up 'Xiaogang Zhong' in Google

Chu Fan

This author has not been identified. Look up 'Chu Fan' in Google

Shaohua Xu

This author has not been identified. Look up 'Shaohua Xu' in Google

Xuemian Song

This author has not been identified. Look up 'Xuemian Song' in Google

Lanxiang Liu

This author has not been identified. Look up 'Lanxiang Liu' in Google

Lining Yang

This author has not been identified. Look up 'Lining Yang' in Google

Peng Zheng

This author has not been identified. Look up 'Peng Zheng' in Google

Jianjun Chen

This author has not been identified. Look up 'Jianjun Chen' in Google

Ke Cheng

This author has not been identified. Look up 'Ke Cheng' in Google

Chanjuan Zhou

This author has not been identified. Look up 'Chanjuan Zhou' in Google

Haiyang Wang

This author has not been identified. Look up 'Haiyang Wang' in Google

Peng Xie

This author has not been identified. Look up 'Peng Xie' in Google