MENDA: a comprehensive curated resource of metabolic characterization in depression

JunCai Pu, Yue Yu, Yiyun Liu, Lu Tian, Siwen Gui, Xiaogang Zhong, Chu Fan, Shaohua Xu, Xuemian Song, Lanxiang Liu, Lining Yang, Peng Zheng, Jianjun Chen, Ke Cheng, Chanjuan Zhou, Haiyang Wang, Peng Xie. MENDA: a comprehensive curated resource of metabolic characterization in depression. Briefings in Bioinformatics, 21(4):1455-1464, 2020. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: