A New Deep Fusion Network for Automatic Mechanical Fault Feature Learning

Yumei Qi, Changqing Shen, Jun Zhu, Xingxing Jiang, Juanjuan Shi, Zhongkui Zhu. A New Deep Fusion Network for Automatic Mechanical Fault Feature Learning. IEEE Access, 7:152552-152563, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.