SEanalysis: a web tool for super-enhancer associated regulatory analysis

Fengcui Qian, Xuecang Li, Jincheng Guo, Jianmei Zhao, Yanyu Li, Zhidong Tang, Liwei Zhou, Jian Zhang, Xuefeng Bai, Yong Jiang, Qi Pan, Qiuyu Wang, Enmin Li, Chunquan Li 0002, Liyan Xu, Dechen Lin. SEanalysis: a web tool for super-enhancer associated regulatory analysis. Nucleic Acids Research, 47(Webserver-Issue), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.