Discriminative feature-based adaptive distribution alignment (DFADA) for rotating machine fault diagnosis under variable working conditions

Weiwei Qian, Shunming Li, Tong Yao, Kun Xu. Discriminative feature-based adaptive distribution alignment (DFADA) for rotating machine fault diagnosis under variable working conditions. Appl. Soft Comput., 99:106886, 2021. [doi]

Authors

Weiwei Qian

This author has not been identified. Look up 'Weiwei Qian' in Google

Shunming Li

This author has not been identified. Look up 'Shunming Li' in Google

Tong Yao

This author has not been identified. Look up 'Tong Yao' in Google

Kun Xu

This author has not been identified. Look up 'Kun Xu' in Google