A Novel Framework of Integrating UV and NIR Atmospheric Correction Algorithms for Coastal Ocean Color Remote Sensing

Feng Qiao, Jianyu Chen, Zhihua Mao, Bing Han, Qingjun Song, Yuying Xu, Qiankun Zhu. A Novel Framework of Integrating UV and NIR Atmospheric Correction Algorithms for Coastal Ocean Color Remote Sensing. Remote Sensing, 13(21):4206, 2021. [doi]

Authors

Feng Qiao

This author has not been identified. Look up 'Feng Qiao' in Google

Jianyu Chen

This author has not been identified. Look up 'Jianyu Chen' in Google

Zhihua Mao

This author has not been identified. Look up 'Zhihua Mao' in Google

Bing Han

This author has not been identified. Look up 'Bing Han' in Google

Qingjun Song

This author has not been identified. Look up 'Qingjun Song' in Google

Yuying Xu

This author has not been identified. Look up 'Yuying Xu' in Google

Qiankun Zhu

This author has not been identified. Look up 'Qiankun Zhu' in Google