A Novel Framework of Integrating UV and NIR Atmospheric Correction Algorithms for Coastal Ocean Color Remote Sensing

Feng Qiao, Jianyu Chen, Zhihua Mao, Bing Han, Qingjun Song, Yuying Xu, Qiankun Zhu. A Novel Framework of Integrating UV and NIR Atmospheric Correction Algorithms for Coastal Ocean Color Remote Sensing. Remote Sensing, 13(21):4206, 2021. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: