Landslide Detection from Open Satellite Imagery Using Distant Domain Transfer Learning

Shengwu Qin, Xu Guo, Jingbo Sun, Shuangshuang Qiao, Lingshuai Zhang, Jingyu Yao, Qiushi Cheng, Yanqing Zhang. Landslide Detection from Open Satellite Imagery Using Distant Domain Transfer Learning. Remote Sensing, 13(17):3383, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.