Programmable Implementation and Blockchain Security Scheme Based on Edge Computing Firework Model

Bao Yi Qin, Zheng Hao, Zhao Qiang. Programmable Implementation and Blockchain Security Scheme Based on Edge Computing Firework Model. IJITWE, 16(1):1-22, 2021. [doi]

Authors

Bao Yi Qin

This author has not been identified. Look up 'Bao Yi Qin' in Google

Zheng Hao

This author has not been identified. Look up 'Zheng Hao' in Google

Zhao Qiang

This author has not been identified. Look up 'Zhao Qiang' in Google