Adaptive diagnosis of DC motors using R-WDCNN classifiers based on VMD-SVD

Huabin Qin, Mingliang Liu, Jian Wang, Zijian Guo, Junbo Liu. Adaptive diagnosis of DC motors using R-WDCNN classifiers based on VMD-SVD. Appl. Intell., 51(7):4888-4907, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.