Adaptive diagnosis of DC motors using R-WDCNN classifiers based on VMD-SVD

Huabin Qin, Mingliang Liu, Jian Wang, Zijian Guo, Junbo Liu. Adaptive diagnosis of DC motors using R-WDCNN classifiers based on VMD-SVD. Appl. Intell., 51(7):4888-4907, 2021. [doi]

Authors

Huabin Qin

This author has not been identified. Look up 'Huabin Qin' in Google

Mingliang Liu

This author has not been identified. Look up 'Mingliang Liu' in Google

Jian Wang

This author has not been identified. Look up 'Jian Wang' in Google

Zijian Guo

This author has not been identified. Look up 'Zijian Guo' in Google

Junbo Liu

This author has not been identified. Look up 'Junbo Liu' in Google