Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis

Nan Qin, Fengling Yang, Ang Li, Edi Prifti, Yanfei Chen, Li Shao, Jing Guo, Emmanuelle Le Chatelier, Jian Yao, Lingjiao Wu, Jiawei Zhou, Shujun Ni, Lin Liu, Nicolas Pons, Jean-Michel Batto, Sean P. Kennedy, Pierre Leonard, Chunhui Yuan, Wenchao Ding, Yuanting Chen, Xinjun Hu, Beiwen Zheng, Guirong Qian, Wei Xu, S. Dusko Ehrlich, Shu-sen Zheng, Lanjuan Li. Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis. Nature, 513(7516):59-64, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.