Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis

Nan Qin, Fengling Yang, Ang Li, Edi Prifti, Yanfei Chen, Li Shao, Jing Guo, Emmanuelle Le Chatelier, Jian Yao, Lingjiao Wu, Jiawei Zhou, Shujun Ni, Lin Liu, Nicolas Pons, Jean-Michel Batto, Sean P. Kennedy, Pierre Leonard, Chunhui Yuan, Wenchao Ding, Yuanting Chen, Xinjun Hu, Beiwen Zheng, Guirong Qian, Wei Xu, S. Dusko Ehrlich, Shu-sen Zheng, Lanjuan Li. Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis. Nature, 513(7516):59-64, 2014. [doi]

Authors

Nan Qin

This author has not been identified. Look up 'Nan Qin' in Google

Fengling Yang

This author has not been identified. Look up 'Fengling Yang' in Google

Ang Li

This author has not been identified. Look up 'Ang Li' in Google

Edi Prifti

This author has not been identified. Look up 'Edi Prifti' in Google

Yanfei Chen

This author has not been identified. Look up 'Yanfei Chen' in Google

Li Shao

This author has not been identified. Look up 'Li Shao' in Google

Jing Guo

This author has not been identified. Look up 'Jing Guo' in Google

Emmanuelle Le Chatelier

This author has not been identified. Look up 'Emmanuelle Le Chatelier' in Google

Jian Yao

This author has not been identified. Look up 'Jian Yao' in Google

Lingjiao Wu

This author has not been identified. Look up 'Lingjiao Wu' in Google

Jiawei Zhou

This author has not been identified. Look up 'Jiawei Zhou' in Google

Shujun Ni

This author has not been identified. Look up 'Shujun Ni' in Google

Lin Liu

This author has not been identified. Look up 'Lin Liu' in Google

Nicolas Pons

This author has not been identified. Look up 'Nicolas Pons' in Google

Jean-Michel Batto

This author has not been identified. Look up 'Jean-Michel Batto' in Google

Sean P. Kennedy

This author has not been identified. Look up 'Sean P. Kennedy' in Google

Pierre Leonard

This author has not been identified. Look up 'Pierre Leonard' in Google

Chunhui Yuan

This author has not been identified. Look up 'Chunhui Yuan' in Google

Wenchao Ding

This author has not been identified. Look up 'Wenchao Ding' in Google

Yuanting Chen

This author has not been identified. Look up 'Yuanting Chen' in Google

Xinjun Hu

This author has not been identified. Look up 'Xinjun Hu' in Google

Beiwen Zheng

This author has not been identified. Look up 'Beiwen Zheng' in Google

Guirong Qian

This author has not been identified. Look up 'Guirong Qian' in Google

Wei Xu

This author has not been identified. Look up 'Wei Xu' in Google

S. Dusko Ehrlich

This author has not been identified. Look up 'S. Dusko Ehrlich' in Google

Shu-sen Zheng

This author has not been identified. Look up 'Shu-sen Zheng' in Google

Lanjuan Li

This author has not been identified. Look up 'Lanjuan Li' in Google