Real-time Constrained Cycle Detection in Large Dynamic Graphs

Xiafei Qiu, Wubin Cen, Zhengping Qian, You Peng, Ying Zhang, Xuemin Lin, Jingren Zhou. Real-time Constrained Cycle Detection in Large Dynamic Graphs. PVLDB, 11(12):1876-1888, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.