An adaptive Non-Uniform Loop Tiling for DMA-based bulk data transfers on many-core processor

Keni Qiu, Yuanhui Ni, Weigong Zhang, Jing Wang, Xiaoqiang Wu, Chun Jason Xue, Tao Li. An adaptive Non-Uniform Loop Tiling for DMA-based bulk data transfers on many-core processor. In 34th IEEE International Conference on Computer Design, ICCD 2016, Scottsdale, AZ, USA, October 2-5, 2016. pages 9-16, IEEE Computer Society, 2016. [doi]

Authors

Keni Qiu

This author has not been identified. Look up 'Keni Qiu' in Google

Yuanhui Ni

This author has not been identified. Look up 'Yuanhui Ni' in Google

Weigong Zhang

This author has not been identified. Look up 'Weigong Zhang' in Google

Jing Wang

This author has not been identified. Look up 'Jing Wang' in Google

Xiaoqiang Wu

This author has not been identified. Look up 'Xiaoqiang Wu' in Google

Chun Jason Xue

This author has not been identified. Look up 'Chun Jason Xue' in Google

Tao Li

This author has not been identified. Look up 'Tao Li' in Google