An adaptive Non-Uniform Loop Tiling for DMA-based bulk data transfers on many-core processor

Keni Qiu, Yuanhui Ni, Weigong Zhang, Jing Wang, Xiaoqiang Wu, Chun Jason Xue, Tao Li. An adaptive Non-Uniform Loop Tiling for DMA-based bulk data transfers on many-core processor. In 34th IEEE International Conference on Computer Design, ICCD 2016, Scottsdale, AZ, USA, October 2-5, 2016. pages 9-16, IEEE Computer Society, 2016. [doi]

No reviews for this publication, yet.