Comparative Study of CNN and LSTM based Attention Neural Networks for Aspect-Level Opinion Mining

Wei Quan, Zheng Chen, Jianliang Gao, Xiaohua Tony Hu. Comparative Study of CNN and LSTM based Attention Neural Networks for Aspect-Level Opinion Mining. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 2141-2150, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.