A Highly Sensitive and Selective ppb-Level Acetone Sensor Based on a Pt-Doped 3D Porous SnO2 Hierarchical Structure

Wenjing Quan, Xuefeng Hu, Xinjie Min, Junwen Qiu, Renbing Tian, Peng Ji, Weiwei Qin, Haixin Wang, Ting Pan, Suishi Cheng, Xiaoqiang Chen, Wei Zhang, Xiaoru Wang, Hua Zheng. A Highly Sensitive and Selective ppb-Level Acetone Sensor Based on a Pt-Doped 3D Porous SnO2 Hierarchical Structure. Sensors, 20(4):1150, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.