Ultrasonic Doppler Sensing in HCI

Bhiksha Raj, Kaustubh Kalgaonkar, Chris Harrison, Paul Dietz. Ultrasonic Doppler Sensing in HCI. IEEE Pervasive Computing, 11(2):24-29, 2012. [doi]

Authors

Bhiksha Raj

This author has not been identified. Look up 'Bhiksha Raj' in Google

Kaustubh Kalgaonkar

This author has not been identified. Look up 'Kaustubh Kalgaonkar' in Google

Chris Harrison

This author has not been identified. Look up 'Chris Harrison' in Google

Paul Dietz

This author has not been identified. Look up 'Paul Dietz' in Google