Emotion Synthesis in Virtual Environments

Amaryllis Raouzaiou, Kostas Karpouzis, Stefanos D. Kollias. Emotion Synthesis in Virtual Environments. In ICEIS (1). pages 44-52, 2004.

No reviews for this publication, yet.