Correlation of Heavy-Ion and Laser Testing on a DC/DC PWM Controller

Yi Ren, S.-T. Shi, Li Chen, H. B. Wang, L.-J. Gao, G. Guo, Shi-Jie Wen, Richard Wong, N. W. van Vonno. Correlation of Heavy-Ion and Laser Testing on a DC/DC PWM Controller. J. Electronic Testing, 29(4):609-616, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.