Calculi of meta-variables

Masahiko Sato, Takafumi Sakurai, Yukiyoshi Kameyama, Atsushi Igarashi. Calculi of meta-variables. Frontiers of Computer Science in China, 2(1):12-21, 2008. [doi]

Bibliographies