Interpreting concept sketches

Tianjia Shao, Wilmot Li, Kun Zhou, Weiwei Xu, Baining Guo, Niloy J. Mitra. Interpreting concept sketches. ACM Trans. Graph., 32(4):56, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.