The multimedia service session handoff method in heterogeneous wireless networks

Yulong Shen, Qingqi Pei, Qijian Xu, Zhiwei Zhang. The multimedia service session handoff method in heterogeneous wireless networks. IJGUC, 3(1):68-77, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.