A New Retracking Algorithm for Retrieving Sea Ice Freeboard from CryoSat-2 Radar Altimeter Data during Winter-Spring Transition

Xiaoyi Shen, Markku Similä, Wolfgang Dierking, Xi Zhang, Changqing Ke, Meijie Liu, Manman Wang. A New Retracking Algorithm for Retrieving Sea Ice Freeboard from CryoSat-2 Radar Altimeter Data during Winter-Spring Transition. Remote Sensing, 11(10):1194, 2019. [doi]

Bibliographies