RankExplorer: Visualization of Ranking Changes in Large Time Series Data

Conglei Shi, Weiwei Cui, Shixia Liu, Panpan Xu, Wei Chen 0001, Huamin Qu. RankExplorer: Visualization of Ranking Changes in Large Time Series Data. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph., 18(12):2669-2678, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.