Deca: A Garbage Collection Optimizer for In-Memory Data Processing

Xuanhua Shi, Zhixiang Ke, Yongluan Zhou, Hai Jin 0001, Lu Lu 0006, Xiong Zhang, Ligang He, ZhenYu Hu, Fei Wang. Deca: A Garbage Collection Optimizer for In-Memory Data Processing. ACM Trans. Comput. Syst., 36(1), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.