Sea Ice Concentration Products over Polar Regions with Chinese FY3C/MWRI Data

Lijian Shi, Sen Liu, Yingni Shi, Xue Ao, Bin Zou, Qimao Wang. Sea Ice Concentration Products over Polar Regions with Chinese FY3C/MWRI Data. Remote Sensing, 13(11):2174, 2021. [doi]

Bibliographies