An Integrated Data Preprocessing Framework Based on Apache Spark for Fault Diagnosis of Power Grid Equipment

Weiwei Shi, Yongxin Zhu, Tian Huang, Gehao Sheng, Yong Lian, Guoxing Wang, Yufeng Chen. An Integrated Data Preprocessing Framework Based on Apache Spark for Fault Diagnosis of Power Grid Equipment. VLSI Signal Processing, 86(2-3):221-236, 2017. [doi]

Bibliographies