Motion Control of a Vertically Articulated DirectDrive Robot Manipulator

Akira Shimada, Tsuyoshi Umeda, Norio Yokoshima, Naoki Kawawada, Hiroshi Watanabe, Toshimi Shioda, Masahide Nagai. Motion Control of a Vertically Articulated DirectDrive Robot Manipulator. JRM, 2(1):46-52, 1990. [doi]

Abstract

Abstract is missing.