Extended Bayesian inference incorporating symmetry bias

Shuji Shinohara, Nobuhito Manome, Kouta Suzuki, Ung-il Chung, Tatsuji Takahashi, Yukio-Pegio Gunji, Yoshihiro Nakajima, Shunji Mitsuyoshi. Extended Bayesian inference incorporating symmetry bias. Biosystems, 190:104104, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.