Relating Neuronal Firing Patterns to Functional Differentiation of Cerebral Cortex

Shigeru Shinomoto, Hideaki Kim, Takeaki Shimokawa, Nanae Matsuno, Shintaro Funahashi, Keisetsu Shima, Ichiro Fujita, Hiroshi Tamura, Taijiro Doi, Kenji Kawano, Naoko Inaba, Kikuro Fukushima, Sergei Kurkin, Kiyoshi Kurata, Masato Taira, Ken-Ichiro Tsutsui, Hidehiko Komatsu, Tadashi Ogawa, Kowa Koida, Jun Tanji, Keisuke Toyama. Relating Neuronal Firing Patterns to Functional Differentiation of Cerebral Cortex. PLoS Computational Biology, 5(7), 2009. [doi]

Abstract

Abstract is missing.