Optimization Technology of the Microwave Diplexer Based on Spatial Mapping Algorithm

Kaijun Song, Xueyuan Ding, Lijuan Zhu, Shichao Jin, Yong Fan 0003. Optimization Technology of the Microwave Diplexer Based on Spatial Mapping Algorithm. IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs, 70(11):4078-4082, November 2023. [doi]

Bibliographies