Genome Variation Map: a data repository of genome variations in BIG Data Center

Shuhui Song, Dongmei Tian, Cuiping Li, Bixia Tang, Lili Dong, Jingfa Xiao, Yiming Bao, Wenming Zhao, Hang He, Zhang Zhang 0002. Genome Variation Map: a data repository of genome variations in BIG Data Center. Nucleic Acids Research, 46(Database-Issue), 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.