PSPICE Hybrid Modeling and Simulation of Capacitive Micro-Gyroscopes

Yan Su, Xin Tong, Nan Liu, Guowei Han, Chaowei Si, Jin Ning, Zhaofeng Li, Fuhua Yang. PSPICE Hybrid Modeling and Simulation of Capacitive Micro-Gyroscopes. Sensors, 18(4):1006, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.