Differentially Private Frequent Itemset Mining via Transaction Splitting

Sen Su, Shengzhi Xu, Xiang Cheng, Zhengyi Li, Fangchun Yang. Differentially Private Frequent Itemset Mining via Transaction Splitting. IEEE Trans. Knowl. Data Eng., 27(7):1875-1891, 2015. [doi]

Authors

Sen Su

This author has not been identified. Look up 'Sen Su' in Google

Shengzhi Xu

This author has not been identified. Look up 'Shengzhi Xu' in Google

Xiang Cheng

This author has not been identified. Look up 'Xiang Cheng' in Google

Zhengyi Li

This author has not been identified. Look up 'Zhengyi Li' in Google

Fangchun Yang

This author has not been identified. Look up 'Fangchun Yang' in Google