Differentially Private Frequent Itemset Mining via Transaction Splitting

Sen Su, Shengzhi Xu, Xiang Cheng, Zhengyi Li, Fangchun Yang. Differentially Private Frequent Itemset Mining via Transaction Splitting. IEEE Trans. Knowl. Data Eng., 27(7):1875-1891, 2015. [doi]

Bibliographies