A Meeting Scheduler for Office Automation

Kazuo Sugihara, Tohru Kikuno, Noriyoshi Yoshida. A Meeting Scheduler for Office Automation. IEEE Trans. Software Eng., 15(10):1141-1146, 1989. [doi]

Bibliographies