Inter frame coding with template matching spatio-temporal prediction

Kazuo Sugimoto, Mitsuru Kobayashi, Yoshinori Suzuki, Sadaatsu Kato, Choong Seng Boon. Inter frame coding with template matching spatio-temporal prediction. In ICIP. pages 465-468, 2004. [doi]

Abstract

Abstract is missing.