Type-2 Fuzzy Sliding Mode Anti-Swing Controller Design and Optimization for Overhead Crane

Zhe Sun, Yunrui Bi, Xuejian Zhao, Zhixin Sun, Chun Ying, Shuhua Tan. Type-2 Fuzzy Sliding Mode Anti-Swing Controller Design and Optimization for Overhead Crane. IEEE Access, 6:51931-51938, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.