Performance-aware deployment of streaming applications in distributed stream computing systems

Dawei Sun 0001, Shang Gao 0003, Xunyun Liu, Fengyun Li, Rajkumar Buyya. Performance-aware deployment of streaming applications in distributed stream computing systems. IJBIC, 15(1):52-62, 2020. [doi]

Bibliographies