A multi-focus image fusion algorithm in 5G communications

Jianguo Sun, Wenshan Wang, Kejia Zhang, Liguo Zhang, Yun Lin 0005, Qilong Han, Qingan Da, Liang Kou. A multi-focus image fusion algorithm in 5G communications. Multimedia Tools Appl., 78(20):28537-28556, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.