Power Prediction for Sustainable HPC

Shigeto Suzuki, Michiko Hiraoka, Takashi Shiraishi, Enxhi Kreshpa, Takuji Yamamoto, Hiroyuki Fukuda, Shuji Matsui, Masahide Fujisaki, Atsuya Uno. Power Prediction for Sustainable HPC. JIP, 29:283-294, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.