Exploring the relationship between presence and enjoyment in a virtual museum

Stella Sylaiou, Katerina Mania, Athanasis Karoulis, Martin White. Exploring the relationship between presence and enjoyment in a virtual museum. International Journal of Man-Machine Studies, 68(5):243-253, 2010. [doi]

Authors

Stella Sylaiou

Identified as Stella Sylaiou
(Hellenic Open University
)

Katerina Mania

This author has not been identified. Look up 'Katerina Mania' in Google

Athanasis Karoulis

This author has not been identified. Look up 'Athanasis Karoulis' in Google

Martin White

This author has not been identified. Look up 'Martin White' in Google