E-Cell 2: Multi-platform E-Cell simulation system

Koichi Takahashi, N. Ishikawa, Y. Sadamoto, H. Sasamoto, S. Ohta, A. Shiozawa, Fumihiko Miyoshi, Yasuhiro Naito, Yoichi Nakayama, Masaru Tomita. E-Cell 2: Multi-platform E-Cell simulation system. Bioinformatics, 19(13):1727-1729, 2003.

Authors

Koichi Takahashi

This author has not been identified. Look up 'Koichi Takahashi' in Google

N. Ishikawa

This author has not been identified. Look up 'N. Ishikawa' in Google

Y. Sadamoto

This author has not been identified. Look up 'Y. Sadamoto' in Google

H. Sasamoto

This author has not been identified. Look up 'H. Sasamoto' in Google

S. Ohta

This author has not been identified. Look up 'S. Ohta' in Google

A. Shiozawa

This author has not been identified. Look up 'A. Shiozawa' in Google

Fumihiko Miyoshi

This author has not been identified. Look up 'Fumihiko Miyoshi' in Google

Yasuhiro Naito

This author has not been identified. Look up 'Yasuhiro Naito' in Google

Yoichi Nakayama

This author has not been identified. Look up 'Yoichi Nakayama' in Google

Masaru Tomita

This author has not been identified. Look up 'Masaru Tomita' in Google