E-Cell 2: Multi-platform E-Cell simulation system

Koichi Takahashi, N. Ishikawa, Y. Sadamoto, H. Sasamoto, S. Ohta, A. Shiozawa, Fumihiko Miyoshi, Yasuhiro Naito, Yoichi Nakayama, Masaru Tomita. E-Cell 2: Multi-platform E-Cell simulation system. Bioinformatics, 19(13):1727-1729, 2003.

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.