Development of a Mobile Robot for Transport Application in Hospital

Masaki Takahashi, Toshiki Moriguchi, Shoji Tanaka, Hirofumi Namikawa, Hideo Shitamoto, Tsuyoshi Nakano, Yuichirou Minato, Takashi Ihama, Takahiko Murayama. Development of a Mobile Robot for Transport Application in Hospital. JRM, 24(6):1046-1053, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.