A 25-Gb/s 2.2-W 65-nm CMOS Optical Transceiver Using a Power-Supply-Variation-Tolerant Analog Front End and Data-Format Conversion

Takashi Takemoto, Hiroki Yamashita, Fumio Yuki, Noboru Masuda, Hidehiro Toyoda, Norio Chujo, Yong Lee, Shinji Tsuji, Shinji Nishimura. A 25-Gb/s 2.2-W 65-nm CMOS Optical Transceiver Using a Power-Supply-Variation-Tolerant Analog Front End and Data-Format Conversion. J. Solid-State Circuits, 49(2):471-485, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.